Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Νέα προκήρυξη για την υποστήριξη της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ

 

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα διέπει το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Θα εκδοθεί σύντομα η 3η Πρόσκληση του Μέτρου 123Α, ο προϋπολογισμός της οποίας θα ανέρχεται περίπου στα 100.000.000 ευρώ και δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει ότι έτσι ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακά αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από παραγωγούς και μεταποιητές για επενδύσεις στη μεταποίηση τροφίμων, μέσω της ουσιαστικής απλοποίησης της νέας ΚΥΑ σε πολλά σημεία όπως:

 • για την ίδια συμμετοχή αρκεί αναφορά, χωρίς τεκμηρίωση με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων,
 • η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΤΕΑΝ – ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας),
 • η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο,
 • η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περισσότερους του ενός τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης,
 • η δυνατότητα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων από Χώρες εκτός της Ε.Ε., στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών,
 • η διάθεση του 20% των πόρων του προγράμματος για επενδύσεις από 5.000.000 – 10.000.000 ευρώ να πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και σε αντίθετη περίπτωση να διατεθούν στις λοιπές κατηγορίες,
 • εξαιρέθηκε η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και των Περιφερειών της Χώρας,
 • προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων με τη διαδικασία να καθοριστεί με Υ.Α.,
 • στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά στην μίσθωση ακινήτου προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης,
 • στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις αυτές να περιοριστούν σε μία,
 • δυνατότητα ελέγχου πληρότητας με προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών,
 • περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο της πρώτης αίτησης πληρωμής όσο και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης,
 • δυνατότητα χρήσης εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων,
 • δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της δημόσιας δαπάνης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό.

Η ΚΥΑ αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
Σύμφωνα με όσα ορίζει η νέα ΚΥΑ, θα εκδοθεί σύντομα η 3η Πρόσκληση του Μέτρου 123Α ο προϋπολογισμός της οποίας θα ανέρχεται περίπου στα 100.000.000 € και δικαιούχοι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την υπογραφή της ΚΥΑ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να ενισχύουμε τα ελληνικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Με την υπογραφή της ΚΥΑ και την 3η Πρόσκληση του προγράμματος της μεταποίησης (Μέτρο 123Α) θα υποστηρίξουμε στην κρίσιμη αυτή οικονομική συγκυρία για τη χώρα, με κονδύλια ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, τις βιομηχανίες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα παραγωγής που συνδέει τα πρωτογενή μας προϊόντα με τους καταναλωτές. Ένας κρίκος που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με τους κρίκους της διακίνησης και εμπορίας έως και τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα ο τουρισμός. Στη σύμπραξη αυτών των κρίκων, από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή, ο ρόλος των μεταποιητικών βιομηχανιών είναι καθοριστικός. Οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται τη μεταποιητική βιομηχανία, αλλά και η μεταποιητική βιομηχανία χρειάζεται την πρώτη ύλη του πρωτογενούς τομέα. Πρέπει να πάνε μαζί χέρι-χέρι, ενώ σύντομα θα χρειαστούν οι συνέργειες τους για να ικανοποιήσουμε τις προτιμήσεις (βιολογικά – παραδοσιακά-ντόπια-φρέσκα προϊόντα, κ.α.) και τις απαιτήσεις της γαστρονομίας και του τελικού καταναλωτή. Η βιομηχανία τροφίμων είναι η μεγαλύτερη στον τόπο μας, καθώς απασχολεί περίπου 350.000 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους. 

Εάν σε αυτήν προστεθούν και οι βιομηχανίες μεταποίησης άλλων γεωργικών προϊόντων, όπως τα εκκοκκιστήρια και τα κλωστοϋφαντουργεία βάμβακος, η εριοβιομηχανία, τα εργοστάσια των ζωοτροφών, καθώς και εκείνα των αρωματικών και φαρμακευτικών προϊόντων, πρόσφατα και των βιοκαυσίμων κ.ά τότε η σημασία τους γίνεται πραγματικά πρωτεύουσα για τη χώρα μας. Οι επιχειρήσεις που ενισχύονται σε όλη την ελληνική Περιφέρεια από τα προγράμματα μεταποίησης που προωθούμε στο ΥΠΑΑΤ, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη όλης της υπαίθρου, συμβάλλοντας στην αναζωογόνησή της, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, που αποτελεί σήμερα το πλέον οξυμένο κοινωνικό μας πρόβλημα. Τέλος, οι εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες σε συνδυασμό με τις καινοτόμες και πρωτοπόρες μεταποιητικές βιομηχανίες, ενισχύουν τις εξαγωγές μας χάρη στα εξαιρετικά προϊόντα».

Ζιόκαρη Πηνελόπη

(ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) ΤΗΛ./FAX: 2467502554

http://ziokari-kastoria.blogspot.gr

διαβάστε περισσότερα »

ΞΥΠΝΗΣΤΕ! ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

Του Γιώργου Θεοχάρη
Οι Τούρκοι τις τελευταίες ημέρες ''πανηγυρίζουν'' για τη μετατροπή βυζαντινών Ναών και μοναστηριών σε τζαμιά.
Κι η ελληνική πολιτεία κοφεύει, αδιαφορεί, παρακολουθεί μουδιασμένη το....

τουρκικό σίριαλ; Όπως και να το ερμηνεύσεις, σημασία έχει ότι δεν δείχνει να έχει την διάθεση να ασχοληθεί και πολύ!
Μάλιστα, μέσα μαζικής ενημέρωσης της γείτονος κάνουν λόγο για πρωτοποριακά βήματα...
Ότι απέμεινει από Ορθοδοξία και ελληνισμό στη γειτονική χώρα ισοπεδώνεται, χλευάζεται, εξευτελίζεται και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι εν Ελλάδι πολιτικοί αδιαφορούν ή γυρίζουν την πλάτη.Πραγματικά απορώ! Πως ένας Ελληνας δεν ενδιαφέρει για την ιστορία του και την θρησκεία του.
Οι δημοτικές εκλογές του προσεχούς Μαρτίου στη Τουρκία φαίνεται ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη χάραξη αυτής της ακραίας και επικίνδυνης πολιτικής ώστε να ικανοποιηθούν τα συντηρητικά στρώματα της τουρκικής κοινής γνώμης.
Ο ιστορικός Ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη αρχικά μετατράπηκε σε μουσείο και τώρα σχεδιάζεται να γίνει τζαμί. Και θα γίνει από ότι φαίνεται.
Κάτι αντίστοιχο θα ακολουθήσει και με τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Στουδίου μετά από απόφαση που έλαβε υπουργικό συμβούλιο της Τουρκίας πριν εννιά μήνες.
Την ευχή του για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί εξέφρασε πρόσφατα και ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μπουλέντ Αρίντς!
Η θρασύτητα και η προκλητικότητα των Τούρκων έπρεπε να έχουν ταρακουνήσει συνειδήσεις , να έχουν αντιμετωπιστεί με εύστοχη διπλωματία και ενεργοποίηση όλων εκείνων που υποτίθεται ότι προσπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες.
Οι αντιδράσεις της Αθήνας, ήταν υποτονικές εώς ανύπαρκτες. Το πρώτο βήμα που θα έπρεπε να κάνει το ελληνικό κράτος είναι το διάβημα στον ΟΗΕ με ταυτόχρονη ενεργοποίηση της Ευρώπης.Θα μου πείτε, τι θα έβγαινε; Ε, όχι, η ανδράνεια, πεθαίνει, η δυναμική αντίδραση και ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλίων σίγουρα θα επιφέρουν κάποιο αποτέλεσμα.
Το ''Αγιορείτικο Βήμα'' κατά καιρούς έχει τονίσει με ρεπορτάζ την ύποπτη τακτιική των τούρκων αναφορικά με τις προθέσεις τους για το τι μέλλει γενέσθαι με τα μοναστήρια και τους Ναούς που μετατράπηκαν σε μουσεία. Το επόμενο και δραματικότερο βήμα των βάρβαρων τούρκων γίνεται τώρα που θα τα κάνουν τζαμιά!
Η πρώτη κατηγορία που θα έπρεπε να προσαχθεί στους Τούρκους είναι η βεβήλωση μνημείου. Ιδιαίτερα για την Αγιά Σοφιά.
Τη ίδια ώρα στην Ελλάδα έχουμε τον Αδωνι Γεωργιάδη και τον Αλέξη Τσίπρα να κάνουν τηλεοπτικά σόου για τις εντυπώσεις...
Η Ορθοδοξία χάνει τα μνημεία της, χάνει την ιστορία της, χάνει τα ΄΄σπίτια ΄΄ της .
Ακούει κανείς;;;;
agioritikovima.gr

http://ksipnistere.blogspot.gr

διαβάστε περισσότερα »

KAΣΤΟΡΙΑ - Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 μουλάρια στην περιοχή του Γράμμου - Πληροφορίες λένε ότι τα χρησιμοποίησαν οι 3 αλβανοί κακοποιοί για να περάσουν τα σύνορα (Φώτο)

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Χθες το απόγευμα στην περιοχή του Γράμμου εντοπίστηκαν 3 μουλάρια, πιθανολογείται ότι τα χρησιμοποίησαν οι 3 δραπέτες για περάσουν στην Ελλάδα....Μετά από μερικές ώρες εντοπίστηκε αλβανός ηλικιωμένος ιδιοκτήτης των μουλαριών που κατοικεί σε γειτονικό χωριό της αλβανίας....
Δείτε φωτογραφίες:

ΠΗΓΗ: http://svouranews.blogspot.com/2013/11/ka-3-3.html#ixzz2lvk1ZhD3

διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

8 θέσεις εργασίας στον Δήμο Άργους Ορεστικούdhmos-argous-orestikoy
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Άργους Ορεστικού – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) µουσικοδιδασκάλων , µε ωροµίσθια σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
(3) Μουσικοδιδάσκαλοι για Πιάνο & Ανώτερα θεωρητικά
(2) Μουσικοδιδάσκαλοι για Κλασσική Κιθάρα & Ανώτερα θεωρητικά
(2) Μουσικοδιδάσκαλοι για Βιολί
(1) Μουσικοδιδάσκαλος για Αρµόνιο
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στα γραφεία της
∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου Άργους Ορεστικού , ∆/νση : Κοιµ. Θεοτόκου 24 ,
τηλ. : 24670 42255 καθηµερινά από 13:00 έως 19:00
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

 http://fouit.gr/
διαβάστε περισσότερα »

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ''PHILOXENIA'' (Φώτο)

 

KAΣΤΟΡΙΑ - Στην 29η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 21 έως τις 24 Νοεμβρίου συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Ορεστικού με διακριτή παρουσία στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Έχοντας ξεκινήσει από πέρυσι, ο Δήμος Άργους Ορεστικού θέτει σε προτεραιότητα την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αναδεικνύοντας συστηματικά πλέον τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και προωθώντας παράλληλα τα τοπικά προϊόντα.

Δείτε φωτογραφίες:

ΠΗΓΗ: http://svouranews.blogspot.com/2013/11/philoxenia.html#ixzz2lkSbq6A1

διαβάστε περισσότερα »

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

7-ήμερη πρόγνωση καιρού για το Νέο Κωσταράζi,

 

Δευ, 25 Νοε

Λίγα σύννεφα το πρωί,  ασθενής βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανή βροχή ή χιονόνερο αργά τη νύχτα.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 10  oC
Χαμηλή: 4  oC
ΝΝΑ  με
8 km/h

Τρι, 26 Νοε

Πιθανή βροχή ή χιονόνερο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 9  oC
Χαμηλή: 1  oC
ΝΝΑ  με
9 km/h

Τετ, 27 Νοε

Αίθριος καιρός το πρωί,  πιθανό χιονόνερο ή χιόνι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αραιή συννεφιά τη νύχτα.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 6  oC
Χαμηλή: 0  oC
ΔΒΔ  με
5 km/h

Πεμ, 28 Νοε

Αραιή συννεφιά.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 4  oC
Χαμηλή: -1  oC
Β  με
6 km/h

Παρ, 29 Νοε

Αίθριος καιρός.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 6  oC
Χαμηλή: -1  oC
Β  με
10 km/h

Σαβ, 30 Νοε

Αίθριος καιρός.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 7  oC
Χαμηλή: -1  oC
ΝΝΑ  με
7 km/h

Κυρ, 1 Δεκ

Αίθριος καιρός.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 9  oC
Χαμηλή: 0  oC
Δ  με
4 km/h

http://www.freemeteo.com

διαβάστε περισσότερα »

Γεμιστές μελιτζάνες με τυρί

 

Αν σας αρέσει το ιμάμ ή το παπουτσάκι τότε σίγουρα θα σας αρέσουν και οι γεμιστές μελιτζάνες με τυρί φέτα!

Γενικά τις μελιτζάνες τις αγαπώ γεμιστές. Άλλες φορές με κιμά κι αλλες με κρεμμύδια…. κάποιες φορές όμως τις αγαπώ γεμιστές με τυρί φέτα και σήμερα θα δούμε πως γίνονται!

melitzanes feta Γεμιστές μελιτζάνες με τυρί

Τι θα χρειαστούμε
 • 9-10 μελιτζάνες μέσου μεγέθους
 • μισό κιλό φέτα
 • 2 κουταλιές σούπας στραγγιστό γιαούρτι
 • 2-3 σκελίδες σκόρδο λιωμένο
 • μαιντανό και άνιθο
 • σάλτσα ντομάτας
 • πιπέρι, αλάτι
 • ρίγανη
Πως το κάνουμε

Πλένουμε και κόβουμε το κοτσάνι από τις μελιτζάνες, τις σκουπίζουμε. Αφαιρούμε φλούδα πάχους ενός εκατοστού κατά μήκος της μελιτζάνας αφηνοντας στις άκρες λιγάκι και χαράζουμε τις μελιτζάνες κατα μήκος μέχρι τη μέση. Γενικά τις ετοιμάζουμε όπως στο παπουτσάκι και το ιμάμ.

Τηγανίζουμε τις μελιτζάνες από όλες τις πλευρές για να μαλακώσουν και τις βάζουμε στο ταψί με το άνοιγμα από την επάνω πλευρά και τις αλατίζουμε πολύ λίγο γιατι το τυρι που θα βάλουμε είναι αλμυρό ήδη.

Στη συνέχεια σε ενα βαθύ σκεύος τρίβουμε τη φέτα, προσθέτουμε το γιαούρτι, το σκόρδο, ψιλοκομμένο άνιθο και μαϊντανό,το πιπέρι και τη ρίγανη και τα ανακατεύουμε.

Γεμίζουμε τις μελιτζάνες με το μείγμα του τυριού και στη συνέχεια σκεπάζουμε από πάνω το τυρί μας με σάλτσα ντομάτας.

Προσθέτουμε προσεκτικά ένα φλυτζάνι ζεστό νερό στο ταψί σε σημείο που δεν εχουμε μελιτζάνες. Λάδι δε βάζουμε γιατί έχουν ρουφήξει αρκετό λάδι στο τηγάνισμα οι μελιτζάνες.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 μέχρι να τραβήξουν τα πολλά υγρά και να ψηθεί το τυράκι μας.

http://www.sheblogs.eu

διαβάστε περισσότερα »

ΤΟ MEGA ΕΚΛΕΒΕ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ….!!! ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ…

 

Κλικ στην εικόνα

Από τον Πόρτα – Πόρτα
ΟΧΙ ΡΕ ΣΤΑ ΨΙΛΑ ΑΥΤΟ…!!!
ΤΟ MEGA ΕΚΛΕΒΕ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ….!!! ΕΠΙΣΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ…

Πελάτες υπεράνω πάσης υποψίας περιλαμβάνονται στους μακροσκελείς καταλόγους με τις ρευματοκλοπές 2009-2012 που κατέγραψαν ειδικά συνεργεία της ΔΕΗ στην Αττική.
Την ώρα που το ντόμινο των απλήρωτων λογαριασμών παρασύρει στο σκοτάδι όλο και περισσότερα νοικοκυριά, ισχυροί παίκτες του επιχειρείν στην Ελλάδα, αλλάζουν τα φώτα στη ΔΕΗ, κλέβοντας τεράστια ποσά με τη μέθοδο των “πειραγμένων” μετρητών.
Ένα από τα μεγαλύτερα φέσια στη ΔΕΗ προέρχεται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζουν τα Παραπολιτικά, από την εταιρεία Τηλέτυπος, στην οποία ανήκει το Mega channel.
O μετρητής του καναλιού στο πάρκο κεραιών του Υμηττού ήταν πειραγμένος, ώστε να καταγράφεται πολύ λιγότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνεται και συγκεκριμένα 12kw αντί για 58kw ανά ώρα.
ΘΑ ΑΝΑΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ?
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΗΝΥΣΕΙΣ?
ΘΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΔΙΩΞΕΙΣ?
ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΠΑΣΟΚΟΙ.
ΠΠ

Read more: http://www.oparlapipas.com/2013/11/mega.html#ixzz2ldtOm8Vz

διαβάστε περισσότερα »

Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης

 

Η Ορθοδοξία μας σήμερα 25 Νοεμβρίου, τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης.

Η Αγία Αικατερίνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο πατέρας της, ονομαζόταν Κώνστας ή Κέστος, και ήταν άρχοντας της περιοχής όπου και διέθετε πολλά πλούτη.

Σε αυτό το περιβάλλον μεγάλωσε η Αγία Αικατερίνη μαθητεύοντας δίπλα στους καλύτερους δασκάλους λόγω της οικονομικής ευμάρειας του πατέρα της και του ανεξάντλητου πνεύματός της. Έτσι γνώρισε την ελληνική φιλοσοφία, εμαθε γλώσσες και σπούδασε την ιατρική επιστήμη. Το καλλιεργημένο πνεύμα της, η μεγάλη της ομορφιά και τα πλούτη της οικογένειάς της, την κατέστησαν μια από τις πιο περιζήτητες νύφες της περιοχής της. Θέλοντας να παντρευτεί κάποιον ισάξιό της δεν έκανε δεκτά τα προξενιά που της πήγαιναν.

Η μητέρα της προσπαθώντας να λύσει το πρόβλημα αυτό την έστειλε να επισκεφθεί και να συμβουλευτεί έναν χριστιανό ασκητή που ασκήτευε λίγο έξω από την Αλεξάνδρεια. Με τις συμβουλές του ασκητή αλλά και ένα όνειρο που είδε με την Θεοτόκο αποφάσισε να διδαχθεί περισσότερα για τον χριστιανισμό και να βαπτιστεί χριστιανή. Μετά την βάπτισή της είδε στο όνειρό της την Παναγία και τον Χριστό.

Η Θεοτόκος της πέρασε στο χέρι ένα δαχτυλίδι και της ζήτησε να έχει μοναδικό νυμφίο τον Υιό Της. Ξυπνώντας είδε το δαχτυλίδι στο δάχτυλό της και κατάλαβε πως δεν ήταν ένα απλό όνειρο. Από τότε αφιέρωσε την ζωή της στον Χριστό και την αληθινή θρησκεία.

Όταν επί Μαξεντίου διεξαγόταν διωγμός εναντίον των χριστιανών, η Αγία Αικατερίνη δε φοβήθηκε, αλλά με παρρησία διέδιδε πώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος Αληθινός Θεός. Για το λόγο αυτό συνελήφθη από τον έπαρχο της περιοχής, ο οποίος προσπάθησε με συζητήσεις να την πείσει να αρνηθεί την πίστη της.

Όταν ο έπαρχος διαπίστωσε την ανωτερότητα των λόγων της Αγίας, συγκάλεσε δημόσια συζήτηση με τους πιο άξιους ρήτορες της Αλεξάνδρειας, τους οποίους όμως η Αγία Αικατερίνη αποστόμωσε. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι από τους συνομιλητές της Αγίας πείστηκαν για τους λόγους της και ασπάστηκαν την Χριστιανική Πίστη.

Μπροστά σε αυτή την κατάληξη, ο έπαρχος διέταξε να τη βασανίσουν σκληρά με την ελπίδα πώς η Αγία θα λύγιζε και θα αρνιόταν τον Χριστό. Όμως η Αγία Αικατερίνη έμεινε ακλόνητη στην πίστη της. Στις 25 Νοεμβρίου του 304 μ.Χ. παρέδωσε μαρτυρικά, με αποκεφαλισμό, την ψυχή της στον Κύριο ύστερα από διαταγή του επάρχου.

 

Το άψυχο σώμα της Αγίας μετέφεραν δύο Άγγελοι στο όρος Σινά όπου και βρέθηκε μετά από 4 αιώνες από έναν ασκητή. Ο ασκητής αυτός το μετέφερε στη Μονή όπου και βρίσκεται μέχρι και σήμερα μυροβολώντας και κάνοντας Θαύματα.

Χρόνια πολλά!!!

Απολυτίκιο:
Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Την πανεύφημον νύμφην Χριστού υμνήσωμεν, Αικατερίναν την θείαν και πολιούχον Σινά, την βοήθειαν ημών και αντίληψιν ότι εφίμωσε λαμπρώς, τους κομψούς των ασέβων, του Πνεύματος τη μαχαίρα, και νυν ως Μάρτυς στεφθείσα, αιτείται πάσι το μέγα έλεος.

Το Απολυτίκιο ψάλλει ο Αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός

Ακούστε το Απολυτίκιο ΕΔΩ

http://bemary.com

διαβάστε περισσότερα »

Αφιέρωμα στην Καστοριά

 

Καστοριά

Σπήλαιο Δράκου.

Δείτε το βίντεο.

Ενυδρείο Καστοριάς.

Δείτε το βίντεο.

Λιμναίος οικισμός.

Πολύ σύντομα στο Gogreecewebtv.

Η αρχόντισσα της Μακεδονίας, η Καστοριά, έχει τη μοναδική ικανότητα να μαγεύει και να σαγηνεύει τον επισκέπτη και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Αλλάζοντας χρώματα ανά εποχή, κρατάει αναλλοίωτο τον χαρακτήρα της και γοητευτική την αρχοντιά της.
Σε αυτή την πλευρά της Ελλάδας, η φύση αποδεικνύει για άλλη μια φορά το μεγαλείο της. Η λίμνη της Ορεστιάδας, τα γύρω βουνά ο Γράμμος και το Βίτσι, συνθέτουν μία πανέμορφη εικόνα, που δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο τον επισκέπτη.
Ο άνθρωπος επιχείρησε να «συναγωνιστεί» το χέρι του Θεού και δημιούργησε μια γραφική πόλη, με τα παραδοσιακά αρχοντικά της, τις αμέτρητες βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες της και τα γραφικά στενά της.
Στην Καστοριά, η ημέρα μπορεί να ξεκινήσει με έναν περίπατο γύρω από τη λίμνη, να συνεχιστεί με κοντινές εκδρομές, όπως στο Νόστιμο, όπου βρίσκεται το περίφημο απολιθωμένο δάσος και μετά τις εξερευνήσεις να ολοκληρωθεί με ένα γευστικό γεύμα με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.
Άλλωστε η Καστοριά φημίζεται για τους μεζέδες στα τσιπουράδικα –ουζερί και για το κάλο φαγητό στα πολλά εστιατόρια της πόλης.
Η πρόσβαση στο νομό γίνεται πλέον εύκολα και άνετα μέσω της Εγνατίας οδού. Το οδικό δίκτυο είναι μεγάλο και αρκετά καλό. O Νομός Καστοριάς βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Δυτικής Μακεδονίας. Συνορεύει με τους νομούς Φλώρινας, Γρεβενών, Κοζάνης και Ιωαννίνων, απέχει 198 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και συνδέεται αεροπορικώς με την Αθήνα.
Η πανέμορφη φύση της Καστοριάς προσφέρεται τόσο για χειμερινό, όσο και για θερινό τουρισμό. Μπορεί να απολαύσετε το χειμώνα, σκι στα χιονισμένα βουνά ή εκδρομές στα πυκνά δάση, ενώ το καλοκαίρι, το δροσερό πράσινο του βουνού και το ειδυλλιακό γαλάζιο της λίμνης. Κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια απολαυστική βόλτα στην παραλία κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όπου όλη η παραλία κατά μήκος σφύζει από ζωή.
Απο τις πιο παλιές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, η Καστοριά κάνει τον μελετητή της μακραίωνης ζωής της να μπερδεύεται ανάμεσα στο θρύλο, την παράδοση και την αλήθεια της.
Πρώτη αλήθεια και πραγματικότητα στάθηκε η λίμνη της, μέσα από την οποία αναδύεται η πανέμορφη πόλη.
Κατά την παράδοση, στην τοποθεσία όπου σήμερα βρίσκεται η Βυζαντινή Καστοριά, στα προχριστιανικά χρόνια υπήρχε η μία από τις δύο γνωστές πόλεις της Ορεστίδος, το Κέλετρον ή Κήλητρον.
Σε όλη τη διάρκεια της Τουρκικής σκλαβιάς, η Καστοριά υπήρξε κοιτίδα του ελληνισμού, όχι μόνο με τα σχολεία που διατηρούσε, αλλά και με τους αγώνες της. Επίσης, η Καστοριά έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1821 και στην επανάσταση του 1878.
Στον Μακεδονικό Αγώνα πήρε ενεργά μέρος με οπλαρχηγούς όπως ο Παπαρέσκας, ο καπετάν Κώττας, ο Νταλίπης, ο Νταηλάκης, με επικεφαλής το Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη.
Απελευθερώθηκε τελικά στις 11 Νοεμβρίου του 1912 από τον ελληνικό στρατό με επικεφαλής τος επίλαρχο Ιωάννη Άρτη. Σημαντική ήταν η συμβολή της Καστοριάς και στην εποποιΐα του 1940.

Χιλιομετρικές αποστάσεις:
Καστοριά - Πάτρα            375,3 χλμ.  5 ώρες 37 λεπτά
Καστοριά - Λάρισα           187,9 χλμ.  2 ώρες 57 λεπτά
Καστοριά - Λαμία             276,0 χλμ.  4 ώρες 39 λεπτά
Καστοριά - Γιάννενα         165,4 χλμ.  2 ώρες 13 λεπτά
Καστοριά - Ηγουμενίτσα   227,4 χλμ.  2 ώρες 54 λεπτά
Καστοριά - Θεσσαλονίκη   190,8 χλμ.  2 ώρες 14 λεπτά
Καστοριά - Ξάνθη           394,4 χλμ.  4 ώρες 15 λεπτά

Screenshots

http://gogreecewebtv.com/index.php/component/content/article/47-2011-10-06-11-43-49/3067-kastoria.html

 

http://www.kastoria.gr

διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Νεκροταφείο γυναικών η Τουρκία – Δολοφονούνται τρώγοντας ξύλο μέχρι θανάτου από τους συζύγους τους – Βιάζονται γιατί το «λέει» το Κοράνι!

 

ΛΥΣΤΕ blog ➤ Μέσα στους πρώτους δεκατρείς μήνες του 2013, 192 γυναίκες δολοφονηθήκαν στην Τουρκία από τους άντρες τους σύμφωνα με ένα αποκαλυπτικό  και φοβερό συνάμα δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Taraf, με τον εντυπωσιακό τίτλο, «Türkiye kadın mesarlığı oldu»,  δηλαδή, «Η Τουρκία έγινε νεκροταφείο γυναικών». Αλήθεια τι έχουν να πουν όλοι αυτοί οι «προοδευτικοί» της πλάκας, τουρκολάγνοι, που δεν χάνουν ευκαιρία να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για την σημερινή ισλαμική Τουρκία όπου η ρόλος της γυναίκας είναι να τρώει ξύλο μέχρι θανάτου από τον αφέντη σύζυγο της ;
dimosieyma
Όπως αποκαλύπτει η ίδια η τουρκική εφημερίδα, οι κακοποιήσεις και οι δολοφονίες των γυναικών-συζύγων έχουν πάρει διαστάσεις τρομακτικές τα τελευταία χρόνια, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την ισλαμική πορεία της χώρας που σαν άμεση συνέπια είναι ο υποβιβασμός του ρόλου της γυναίκας στην οικογένεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στην δημοσιότητα οι βουλευτίνες του φιλοκουρδικού κόμματος, BDP, τα τελευταία πέντε χρόνια με επίσημα στοιχεία, (γιατί τα ανεπίσημα νούμερα είναι ακόμα πιο μεγαλύτερα), 819 γυναίκες-σύζυγοι έχουν κυριολεκτικά σφαγιαστεί αφού κακοποιηθήκαν από τους άντρες τους.
Τα στοιχεία γίνονται ακόμα πιο φοβερά καθώς όπως τονίζεται, ο βιασμός των γυναικών είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο και μάλιστα θεωρείται από πολλούς σαν φυσιολογικό γιατί η γυναίκα δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την συνουσία καθώς το Ισλάμ την υποβιβάζει κυριολεκτικά σε «χωράφι» του άντρα που έχει το δικαίωμα να την σπέρνει… όποτε θέλει, (Κοράνι, κεφάλαιο δεύτερο, σουρά, 223). Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα επίσημα στοιχεία των βουλευτίνων, το 2009 δολοφονηθήκαν αφού βιάστηκαν
109 γυναίκες, το 2010, 180, το 2011, 121, το 2012, 210, και τώρα μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 ο αριθμός έφτασε προσθετικά στις 819.
Ακόμα και το ίδιο το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης ομολόγησε ότι μονό μέσα στον τελευταίο χρόνο οι βιασμοί των γυναικών παρουσίασαν αύξηση κατά 400%. Καθημερινά, πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία του τούρκικου υπουργείου Δικαιοσύνης , δολοφονούνται πέντε γυναίκες αφού πρώτα υποστούν βιασμό και κακοποίηση από το αντρικό φύλο. Κανείς βέβαια δεν γνωρίζει την ακριβή κατάσταση και τον ακριβή αριθμό των βιασμών στην επαρχία γιατί εκεί τα στοιχεία είναι ελλιπή και   κάθε καταγραφή προσκρούει στα αυστηρά ισλαμικά έθιμα τα οποία, όπως αναφέρεται και παραπάνω, θεωρούν σχεδόν φυσιολογικό τον βιασμό του γυναικείου φύλου. Το φοβερό είναι ότι σύμφωνα με τις καταγγελίες των γυναίκειων οργανώσεων τα περιστατικά των βιασμών που τελικά φτάνουν στην δικαιοσύνη, έχουν μεροληπτική αντιμετώπιση από το δικαστικό σώμα καθώς θεωρούνται σαν απλές χειροδικίες ενώ συχνά δίνουν το δίκαιο στον σύζυγο που είναι και ο «αφέντης» της γυναίκας.
Άραγε τι έχουν να σχολιάσουν για όλα αυτά όλοι οι δικοί μας «προοδευτικοί» αριστεροί και σια που μόνο ωραία λόγια έχουν να πουν για την «σύγχρονη» Τουρκία και εδικά για το Ισλάμ, μια θρησκεία που θεώρει ότι η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να υφίσταται όλη την αντρική βία ακόμα και τον βιασμό σαν ένδειξη ιερής υποταγής. Και ύστερα μας λένε για αντιρατσιστικά νομοσχέδια και για προστασία των κάθε λογής  φανατικών μουσουλμάνων που έχουν κατακλύσει την χώρα μας. Τέτοια «προοδευτικότητα» να την χαίρονται.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

http://elas-lyste.blogspot.gr

διαβάστε περισσότερα »

Ο Καστοριανός ιατροφιλόσοφος και ποιητής Αθανάσιος Χριστόπουλος (1772 -1847) θιασώτης της φωνητικής γραφής.

 

Ο ανδριάντας του Αθ. Χριστόπουλου
στην Καστοριά.

Οι φιλόλογοι υποστηρίζουν, ότι η ελληνική γραφή θεσμοθετήθηκε και πρωτοξεκίνησε τη λαμπρή πορεία της περί το έτος 1000 π.Χ. ως φωνητική, όμως με το πέρασμα των αιώνων και την εξέλιξη της γλώσσας μας (κυρίως τη σταδιακή διαφοροποίηση προφοράς φθόγγων αρκετών γραμμάτων της) μεταλλάχτηκε κι έγινε, ως ένα σημείο, ιστορική. Έτσι σήμερα, ο κάθε φθόγγος της δεν παριστάνεται με ένα ιδιαίτερο γράμμα, όπως συνέβαινε κατά την αρχαϊκή εποχή, αλλ’ ο φθόγγος -i-, π.χ., παριστάνεται στη γραφή μας με τα γράμματα -ι-, -η-, -υ-, -ει-, -οι-, -υι-. O φθόγγος -e- με τα -ε- και -αι-. Oφθόγγος -u- με τα γράμματα -ου-. Ο φθόγγος -s- με τα γράμματα -σ-, -σσ-, -ς-, κ.τ.λ. Η μετεξέλιξή της αυτή, όπως ήταν φυσικό, δημιούργησε στους χειριστές της πολλά προβλήματα, που αφορούσαν και αφορούν κυρίως την ορθογραφία και την προφορά μερικών γραμμάτων της. Για τον λόγο αυτόν, ήδη από την κλασσική εποχή, πολλοί ονομαστοί φιλόσοφοι και γραμματικοί ασχολήθηκαν μ’ αυτό το φαινόμενο και πρότειναν διάφορες λύσεις

Στα νεότερα χρόνια ασχολήθηκε με το εν λόγω φαινόμενο, της διάστασης που υπάρχει μεταξύ γραφής και προφοράς αρκετών γραμμάτων τής νεοελληνικής γλώσσας, ο Ηπειρώτης ποιητής και μεταρρυθμιστής Γιάννης Βηλαράς (1771 - 1823). Ο Βηλαράς εξέδωσε το 1914 τη«Ρομέηκη γλόσα» του, όπου προτείνει στους Έλληνες την καθιέρωση της φωνητικής γραφής. Ένα αντίτυπο του βιβλίου αυτού εστάλη και στον Καστοριανό ποιητή και ιατροφιλόσοφο Αθανάσιο Χριστόπουλο απ’ τον κοινό τους φίλο Αθανάσιο Ψαλίδα. Ο Χριστόπουλος μόλις το έλαβε απάντησε μ’ επιστολή, που ήταν γραμμένη με την ορθογραφία του Βηλαρά, δηλαδή χωρίς τόνους και πνεύματα, όλα με -η- και -ο- κ.λ.π. Το έκανε αυτό για να δείξει ότι επιδοκιμάζει ανεπιφύλαχτα τη γλώσσα και την ορθογραφία του Γιαννιώτη καινοτόμου. Τα χαρακτηριστικότερα αποσπάσματα της εν λόγω επιστολής έχουν ως ακολούθως:

Η όμορφη Καστοριά, πατρίδα του Αθαν. Χριστόπουλου.

«...Εδέχθηκα με πολή μου χαρά το βηβληαράκη του εξοχότατου ιατρού κηνού μας φήλου Ηάνη Βηλαρά. Το ανάγνοσα, το ηπερθάβμασα κε κατακράτησα το μεγαλοφηέστατο σηνγραφέα του, με ηπεράρεσε η ηπηρότηκη δηάλεκτο, κε μ’ εφάνηκε, προς την πολήτηκη σαν η παλιά Δορηκή προς την παλιά Ατηκή. μεταχηρηστήτετη λοιπόν... γράφοντας μ’ αφτή τες προσταγές σας, κε αποφασές σας, κε τα λ...

Το φίλο μας κυρ Ηατρό (τον Βηλαρά) τον προσκηνό, τον αγαπό, κε τον θαβμάζο ηληκρηνέστατα κε τον παρακηνό να στηχουργή. 'Οτη εγενήθηκε ποιητής.

Μένο

1815 Ιουλίου 7

Αθανάσης Χρηστόπουλος»

Ο Χριστόπουλος εκτός απ’ την παραπάνω επιστολή με το υπέρ της φωνητικής γραφής περιεχόμενο, έγραψε κι έναν διάλογο χάριν των νέων, οι οποίοι «καταξοδεύουν το άνθος της ηλικίας των» για να μάθουν την ιστορική ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας. Ο διάλογος αυτός γίνεται μεταξύ: α) της ιστορικής ορθογραφίας (προσωποποιημένης), η οποία περιγράφεται «στιγμένη με ζωνάρια ψιλές, δασείες, βαρείες, οξείες, περισπωμένες- ζευγάρια βήτες, κάππες, λάβδες, κ. λπ.» και β) του θιασώτη της φωνητικής γραφής Αθανασίου Χριστόπουλου, που απέδειξε με τα γλωσσολογικά έργα του, ότι «η προφορά των γραμμάτων μας είναι όμοια με των προ Χριστού Ελλήνων και ότι των Ερασμιτών οι λόγοι όσοι προβάλλονται κατ’ αυτής, είναι λέξεις μάταιες αποδείξεων αναποδείκτων και ότ’ η ορθογραφία της -αι-, -ει-, -οι-, και του -η-, -υ-, -ω-είναι μωρή στραβογραφία των ανόητων παλαιών γραμματικών Ελλήνων, επειδή ο μεν ήχος της -αι- ήταν -ε-, ο δε της -ει-, -οι-, και -η-, -υ- ήταν -ι- και του -ω- ήταν -ο-». Οι χαρακτηριστικότερες ερωταποκρίσεις του διαλόγου αυτού, επιλεγμένες και προσαρμοσμένες απ’ τον γράφοντα δάσκαλο Γιώργο Αλεξίου, έχουν ως ακολούθως:

Η αρχοντική οικία του Χριστόπουλου στην Καστοριά.

- Α (ομιλεί η ιστορική ορθογραφία): χωρίς εμένα δεν θα καταλαμβάνετε όταν λαλείτε.

- Β (ομιλεί ο Χριστόπουλος):Πως όσοι δεν σε ηξεύρουν, όταν συνομιλούν μεταξύ τους καταλαμβάνονται;

- Α: Πως άνευ εμού θέλετε καταλάβει την λέξιν της γλώσσας σας πόθεν παράγεται;

- Β: Τάχα τες λέξεις της γλώσσας τες έχομεν διά να ηξεύρομεν πόθεν παράγονται, η διά να φανερώνομεν με αυτές τα νοήματα μας; Ας παράγονται απ’ όπου θέλουν, φθάνει μόνον να ηξεύρω τι φανερώνουν. Τι μ’ ωφελεί, σ’ ερωτώ, να ηξεύρω πως ο Δαίμονας, οπού γράφεται με -αι- παράγεται απ’ το παλαιόν Δαίμων και τούτο από το παλαιότερον Δαΐμων; Δι’ αυτό και μόνον να χάνω τον καιρόν μου; Τον καιρόν μου, οπού πλέον δεν τον ευρίσκω; αν γράψω το: τρώγω, τρόγω, μήπως γίνεται πίνω; ή το, αύριον, άβριον, μήπως γίνεται σήμερον; ή τέλος, αν βάνω παντού την οξείαν μόνο, δεν θα τονίζει καθώς η περισπωμένη;

- Α: Καλά! Πλην, πως θέλεις διακρίνει, φερ’ ειπείν, τι σημαίνει καινόν γραμμένον με –αι-;και κενόν γραμμένον με -ε-;

- Β: Α! Οι λέξεις ποτέ δεν προφέρονται μοναχές και άσχετα, αλλ’ ενωμένες μαζί με άλλες διά να φανερώσουν η τίποτε πράγμα ή καμμιά έννοια…εμείς νόημα ζητούμεν από τες λέξεις και πως είναι γραμμένες αδιαφορούμεν. (Αθανασίου Χριστόπουλου, «Όνειρον", σελ 168 - 9. "Ελλήνων όνομα και γένος", σελ. 498).
Παρουσίαση: Γιώργος Τ. Αλεξίου

Βιβλίο του Γιώργου Αλεξίου
αναφερόμενο στον Αθ. Χριστόπουλο.


Παλαιά οικία της Καστοριάς στη γειτονιά του Χριστόπουλου.


Αρχικόγραμμα σε ευαγγελικό κείμενο.
Αντίγραφο απ' τον Γ.Τ.Α.


Σύνθεση Γιώργου Αλεξίου.


Ο ανδριάντας του Χριστόπουλου.


Πίνακας (ελαιογραφία) του Γ. Αλεξίου.


Σταυρός με αρχικοστιχίδες λέξεων
σε τοιχογραφίια ναού της Καστοριάς (17ος αι.)
Αντίγραφο του Γ.Τ.Α.


Κείμενο σε τοίχο νού της Καστοριάς, έτ. 1749.


Ανάγλυφο Σάτυρου και Μαινάδας
στο βάθρο του ανδριάντα του Χριστόπουλου.


Αναρτήθηκε από Γ. Τ. Αλεξίου

http://fos-kastoria.blogspot.gr/

διαβάστε περισσότερα »

KAΣΤΟΡΙΑ: Σε ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ η Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς .

 

ΕΚΤΑΚΤΟ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Σε συναγερμό βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες η Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς....απέδρασαν φυλακισμένοι από τις φυλακές της Κορυτσάς στην γειτονική Αλβανία....Έντονη κινητικότητα από άντρες της Αστυνομίας στα σύνορα μας....

ΠΗΓΗ: http://svouranews.blogspot.com/2013/11/ektakto-ka.html#ixzz2lYizFZA2

διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Πριν από λίγο - Άσκηση αλεξιπτωτιστών στο αεροδρόμιο Άργους Ορεστικού.

 

Κάτοικος της περιοχής μας ενημέρωσε, πως...
πριν λίγα λεπτά, πραγματοποιήθηκε άσκηση με πτώσεις αλεξιπτωτιστών από αεροπλάνο και προσγείωση αυτών εντός του αεροδρομίου.

http://kostarazi24.blogspot.gr/

διαβάστε περισσότερα »

''Nτου'' της Αστυνομίας σε οδηγούς που συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες στην Εγνατία Οδό - Περίπου 50 οδηγοί από διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας

 

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής (ώρα 22:30),  στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμιάς. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, περίπου 50 οδηγοί αυτοκινήτων (στην πλειοψηφία τους μεγάλου κυβισμού) από διάφορες περιοχές της Δ. Μακεδονίας, συγκεντρώθηκαν στην παρκίδα φορτηγών που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο και επιδόθηκαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητος (κόντρες), θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους εαυτούς τους, όσο και όσους ανυποψίαστους διερχόμενους οδηγούς.

Σε μπλόκο που έστησε η Tροχαία Κοζάνης κοντά στον κόμβο στα Μελίσσια εντόπισε δέκα (1ο) από τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στις “κόντρες”, επιβάλλοντας στους ιδιοκτήτες τους πρόστιμα 700 ευρώ στον καθένα και αφαίρεση αδείας και διπλώματος για διάστημα 30 ημερών. Να σημειωθεί ότι παρόμοιοι αγώνες “στήνονται” πολλές φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου στο συγκεκριμένο σημείο, γεγονός που έχει αναγκάσει την Τροχαία Κοζάνης να λάβει αυξημένα μέτρα προτού θρηνήσουμε θύματα.

Η φωτογραφία είναι από παλαιότερους αγώνες, τo 2012, στο συγκεκριμένο σημείο.

kozan.gr

ΠΗΓΗ: http://svouranews.blogspot.com/2013/11/n-50.html#ixzz2lBdBP5X3

διαβάστε περισσότερα »

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Η κλοπή των ξύλων στην Κλεισούρα έγινε τις ημέρες της απεργίας των δασικών υπαλλήλων

 

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ
Ο ΙΔΙΟΣ ΥΛΟΤΟΜΟΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑ(!)
  Τις ημέρες της 48ωρης απεργίας 17 και 18 Σεπτεμβρίου  της ΑΔΕΔΥ, έδρασαν σύμφωνα με μαρτυρίες  υπαλλήλων της Δασικής Υπηρεσίας, οι άγνωστοι δράστες της κλοπής των καυσόξυλων στην Κλεισούρα!

  Αυτό είναι το νέο στοιχείο στην έρευνα των αρμοδίων αρχών, που αποκαλύπτει σήμερα για πρώτη φορά η Εφημερίδα μας και παραπέμπει σ΄ ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που εκτελέστηκε με μαθηματική ακρίβεια, χωρίς να αντιληφθεί κανείς το παραμικρό.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διευθυντή Δασών Καστοριάς κ. Χρήστου Λιάμη, θεωρείται αναμφισβήτητο γεγονός η κλοπή των 500 περίπου χωρικών (δηλ. 250 τόννων) καυσόξυλων, που είχαν υλοτομηθεί από το δημοτικό δάσος για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων της Κλεισούρας.
Οι ποσότητες αυτές έχουν ήδη εντοπισθεί και οι υπεύθυνοι θα παραπεμφθούν σύντομα στην δικαιοσύνη.
Για την ίδια υπόθεση ο Δήμος Καστοριάς έχει καταθέσει μήνυση κατ΄ αγνώστων αλλά εδώ υπάρχουν και δασικές παραβάσεις στις οποίες  εμπλέκεται  η Δασική Υπηρεσία Καστοριάς.
Επειδή όμως αυτά τα προϊόντα δεν είχαν καταμετρηθεί από την υπηρεσία, όπως όφειλε να ζητήσει ο Δήμος Καστοριάς, δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί ο ακριβής αριθμός των κλαπέντων ξύλων.
Η διαδικασία που ακολουθείται σ΄ αυτές τις περιπτώσεις υλοτόμησης δημοτικού δάσους ξεκινάει με την “εγκατάσταση” του Δήμου στην συστάδα από την Δασική Υπηρεσία. Η συγκεκριμένη συστάδα έχει την κωδική ονομασία 3Α και βρίσκεται στα όρια της Κλεισούρας με την Βλάστη.
Στην συνέχεια ο Δήμος ανέθεσε σε κάποιον υλοτόμο, κατόπιν συμφωνίας, να υλοτομήσει σ΄ αυτή την συστάδα.
Όπως διευκρίνισε ο κ. Λιάμης, για την μεταφορά των ξύλων μέσα στα όρια της Κλεισούρας, δεν τηρούνται συγκεκριμένα παραστατικά. Για εκτός όμως, με προορισμό πιθανόν κάποιο μοναστήρι ή άλλο ίδρυμα, ο Δήμος ζήτησε και πήρε  από το Δασαρχείο ένα δελτίο μεταφοράς με 40 φύλλα. το βιβλίο αυτό έχει χαθεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες!
Πριν από κάθε κοπή  εκπονείται από την Δασική Υπηρεσία, διαχειριστική μελέτη, όπου προβλέπεται συγκεκριμένο “λήμμα” πώς θα γίνει η υλοτόμηση, με την υπόδειξη που κάνει δασολόγος της υπηρεσίας.
Το λήμμα ήταν κάπου 1700 χωρικά, τα οποία δεν μπορούσαν να υπερβούν περισσότερο από το 20% του συνόλου. Τα 500 χωρικά που εκλάπησαν, σύμφωνα με τον κ. Λιάμη, προέρχονται από το αρχικό λήμμα, που προορίζονταν για τις ανάγκες των κατοίκων της Κλεισούρας.
Γι΄ αυτά έπρεπε να ζητηθεί η καταμέτρησή τους από τον Δήμο, πράγμα το οποίο δεν έγινε, αφήνοντας να αιωρούνται πολλά αναπάντητα ερωτήματα για την προχειρότητα με την οποία ο Δήμος διαχειρίστηκε μια τόσο σοβαρή υπόθεση.
Τον περασμένο Μάρτιο ψηφίστηκε ο νόμος 3148/13 που επιβάλλει πολύ αυστηρές ποινές και κυρώσεις με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας από τον πολύ κόσμο.
Υπάρχει ωστόσο σαφής διαχωρισμός για τους παρανομούντες “εξ ανάγκης” που αντιμετωπίζονται με σχετική επιείκεια και σ΄ αυτούς που “εμπορεύονται” τα προϊόντα της λαθροϋλοτομίας και αποκομίζουν σημαντικά κέρδη!
Το Δασαρχείο επιδοτεί τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων των ορεινών χωριών, με συγκεκριμένες ποσότητες ξύλων αφήνοντας όμως τους κατοίκους των μη ορεινών χωριών  έρμαια των λαθροϋλοτόμων, οι οποίοι θησαυρίζουν από την παράνομη δραστηριότητά τους!
Υπάρχουν όμως και οι “αδυναμίες” της Δασικής Υπηρεσίας στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, τις οποίες ο κ. Λιάμης αποδίδει στον περιορισμένο αριθμό οχημάτων που διαθέτει και στην παλαιότητά τους που δεν τα επιτρέπει να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της υπηρεσίας.
Επιπλέον έχει επιβληθεί πλαφόν στα χιλιόμετρα που πρέπει να διανύσει ανά μήνα το κάθε αυτοκίνητο όπως επίσης και στα λίτρα της βενζίνης που θα καταναλώσει.
Μ΄ όλα αυτά τα μειονεκτήματα είναι αδύνατο να καλυφθεί από την Δασική Υπηρεσία η προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής. Γι΄ αυτο χρειάζεται η συνεργασία των πολιτών οι οποίοι έχουν χρέος να ειδοποιούν το Δασαρχείο μόλις υποπέσει κάτι ύποπτο στην αντίληψή τους. 

http://kastoriani-estia.blogspot.gr

διαβάστε περισσότερα »

Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων-Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

 

 


Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 θα εορταστεί  με λαμπρότητα και επισημότητα σε ολόκληρη τη χώρα η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.Την ημέρα αυτή τιμούμε όλους εκείνους που με το αίμα, τον κόπο και την αγάπη τους προς την πατρίδα, εξασφάλισαν την ελευθερία, την ύπαρξη και την ανεξαρτησία της χώρας μας.

Πρόγραμμα Εορτασμού

Ώρα 07:00΄ π.μ.:

Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των Εκκλησιών

Ώρα 07:30΄ π.μ.:

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ.

Ώρα 08:00΄ π.μ.:

Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο Μνημείο Ηρώων, με την συμμετοχή τμήματος απόδοσης τιμών

Ώρα 09:45΄ π.μ.:

-Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Σεραφείμ.

-Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Συνταγματάρχη ε.α κ. Γεωργίου Νικόλαο.

Ώρα 10:30΄ π.μ.:

- Επιμνημόσυνη Δέηση

- Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων από Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές και οποιονδήποτε θελήσει να τιμήσει την εορτή, κατόπιν συνεννοήσεως με το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη (τηλ.24673 50216) .

- Τήρηση ενός λεπτού σιγής - Εθνικός Ύμνος

Ώρα 05:10 μ.μ.:

Επίσημη υποστολή της Σημαίας στο Μνημείο Ηρώων, με την συμμετοχή τμήματος απόδοσης τιμών

Με την ευγενική τους φροντίδα παρακαλούνται κατά την ημέρα του εορτασμού να ρυθμίσουν:

- Η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς το θρησκευτικό τελετουργικό.

- Η 15η ΣΠ/ «XVΜΠ» την διάθεση τμήματος αποδόσεως τιμών.

- Η Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς για την τήρηση της τάξης και την ρύθμιση κυκλοφορίας.

- Ο Δήμος Καστοριάς για την καθαριότητα και τον σημαιοστολισμό στον χώρο του Μνημείου Ηρώων.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα προβλέπεται:

- Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων, καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων, ΝΠΔΔ και Τραπεζών, από την 8η πρωινή ώρα μέχρι και την δύση του ηλίου της 21ης Νοεμβρίου 2013.

- Φωταγώγηση όλων Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου 2013.

Το πρόγραμμα αυτό επέχει θέση

επίσημης πρόσκλησης.

ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς

Δημήτριος Σαββόπουλος

διαβάστε περισσότερα »