Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

KAΣΤΟΡΙΑ - Πρόσληψη 5 ατόμων στην Εταιρεία ''ΜΑΚΕΔΝΟΣ'' του Δήμου Καστοριάς .

 

Έγκριση ή μη, πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου
και καθορισμός ειδικοτήτων.
Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη την υπ΄άριθ. 3/2014 απόφαση του Δ.Σ. περί πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου οχτάμηνης πλήρους
απασχόλησης, την υπ΄αριθ. Πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/63/9539/16-4-2014 απόφαση της
επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ.33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) περί έγκρισης
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου πέντε
(5) ατόμων και τις ανάγκες για την λειτουργία της εταιρείας και την παραγωγή αδρανών
υλικών. Οι ειδικότητες που απαιτούνται είναι οι εξής:
2 χειριστές φορτωτή επιπέδου Δ/Ε
2 χειριστής TUMPER,επιπέδου Δ/Ε
1 οδηγός φορτηγού, επιπέδου Δ/Ε
1 εργάτης τροφοδότης Σπαστήρα. επιπέδου Υ/Ε 

ΠΗΓΗ: http://svouranews.blogspot.com/2015/03/ka-5.html#ixzz3TyjxIHnf

Δεν υπάρχουν σχόλια: