Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

Μεγάλη Τετάρτη : «Του Δείπνου Σου του Μυστικού» ...

 

Στίς έκκλησίες τό πρωί τής Μ. Τετάρτης τελείται ό έσπερινός τής Μεγάλης Τετάρτης καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία...

Τό άπόγευμα γίνεται ή ΄Ακολουθία τού Εύχελαίου καί ή τελετή τού Νιπτήρος πού είναι καί ό Όρθρος τής Μεγάλης Πέμπτης πού άναφέρεται σέ τέσσερα γεγονότα. Τόν ΄Ιερό Νιπτήρα, τό πλύσιμο δηλαδή τών ποδιών τών μαθητών άπό τόν Ιησού Χριστό, τόν Μυστικό Δείπνο, τήν Προσευχή τού Κυρίου στό Όρος τών ΄Ελαιών καί τήν προδοσία τού Ιούδα, δηλαδή τήν άρχή τών Παθών τού Χριστού......
«Τή ΄Αγία καί Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ τής άλειψάσης τόν Κύριο μύρω πόρνης γυναικός μνείαν ποιείσθαι οι Θειότατοι Πατέρες έθέσπισαν...
"Η Μεγάλη Τετάρτη είναι άφιερωμένη στήν άμαρτωλή γυναίκα (Λουκ. 7,47), πού μετανιωμένη άλειψε τά πόδια τού Κυρίου μέ μύρο καί συγχωρήθηκε γιά τά άμαρτήματά της, γιατί έδειξε μεγάλη άγάπη καί πίστη στόν Κύριο..... Ψάλλεται τό περίφημο τροπάριο (δοξαστικό) τής ΄Υμνογράφου Μοναχής Κασσιανής.»
Δύο μέρες πρίν τό Πάσχα, καθώς ό Κύριος άνέβαινε πρός ταά ΄Ιεροσόλυμα, κι΄ ενώ βρισκόταν στό σπίτι τού λεπρού Σίμωνα, τόν πλησίασε μιά πόρνη γυναίκα κι΄ άλειψε τό κεφάλι Του μέ πολύτιμο μύρο. ΄Η τιμή του ήταν γύρω στά τριακόσια δηνάρια, πολύτιμο άρωμα καί γι' αύτό οί μαθητές τήν έπέκριναν καί περισσότερο άπ' όλους ό ΄Ιούδας.
Γνώριζαν οί μαθητές καλά πόσο μεγάλο ζήλο έδειχνε πάντοτε ό Χριστός γιά τήν έλεημοσύνη πρός τούς φτωχούς. ΄Ο Χριστός όμως τήν ύπερασπίσθηκε, γιά νά μήν άποτραπεί άπ' τό καλό της σκοπό. ΄Ανέφερε μάλιστα καί τόν ένταφιασμό Του, προσπαθώντας νά άποτρέψει τόν ΄Ιούδα άπό τή προδοσία, άλλά μάταια. Τότε άπέδωσε στή γυναίκα τήν μεγάλη τιμή νά διακηρύσσεται τό ένάρετο έργο της σέ όλόκληρο τήν οίκουμένη....
Γεώργιος Στρουμπής

 

http://www.ksipnistere.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: