Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Δήμος Ορεστίδος - Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για ''Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Ποντιακού Ελληνισμού''.

 

Προκύρηξη του Δήμου Ορεστίδος για δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άργος Ορεστικό 5/4/2013

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
Αριθ. Πρωτ.: 3855

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ορεστίδος προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Ποντιακού Ελληνισμού».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 90.810,00 € (ενενήντα χιλιάδες, οκτακόσια δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 9/2012 μελέτη της ΤΥ του Δήμου Ορεστίδος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) στη Διεύθυνση: Δημαρχείο Άργους Ορεστικού, Διοικητηρίου 39, στις 16/5/2013 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9:30 (έναρξη) μέχρι 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) εκτός και αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαπά ή αλλοδαπά, όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού) και ενώσεις προμηθευτών.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε πακέτου, δηλαδή:

  • 2.283,29€ για το πακέτο Α, - 194,63€ για το πακέτο Β,

  • 76,88€ για το πακέτο Γ, - 79,95€ για το πακέτο Δ,

  • 145,76€ για το πακέτο Ε, - 867,15€ για το πακέτο ΣΤ,

  • 892,74€ για το πακέτο Ζ,

για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστίδος, Δημαρχείο Άργους Ορεστικού, πληροφορίες Ζήση Όλγα, τηλ. 24673 51314, φΑΞ : 2467351331.

Ως κόστος αναπαραγωγής των τευχών ορίζεται το ποσό των είκοσι (20€) ευρώ, με την καταβολή του ποσού στο ταμείο του Δήμου, ή οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση της μελέτης, των όρων της διακήρυξης και να εκτυπώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστίδος - www.argosorestiko.gr.

Ο Δήμαρχος Ορεστίδος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: