Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

Ηλεκτρικά ποδήλατα στην Καστοριά από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


hlektrika-podhlata

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς θα προβεί στην προμήθεια και την εγκατάσταση:

  •  Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
  •  Ηλεκτρικών ποδηλάτων
  •  Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
  •  Συµβατικών ποδηλάτων

Ο προϋπολογισµός (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ανέρχεται στα 60.000,00 ευρώ.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Greece-Albania- Energy Tourism- G.AL.E.T του IPA του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013 (75% από Ευρωπαϊκούς πόρους & 25% από Εθνικούς Πόρους)
Η φάση του έργου βρίσκεται στον Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου µε αντικείµενο την υλοποίηση της προµήθειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: