Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

21 Νοεμβρίου. † Η εν τω Ναώ είσοδος της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.


Τα Εισόδια της Θεοτόκου στο Ναό.
Τοιχογραφία στην ιερά μονή της Παναγίας
Σισανίου Βοΐου Κοζάνης, έτ. 1662.
"Κατά την παράδοσιν της Εκκλησίας, η Θεοτόκος προσηνέχθη τω ναώ τριετίζουσα, ένθα τω Θεώ αφιερωθείσα διέτριψεν ένδεκα ή δώδεκα ολόκληρα έτη μέχρι του 14 ή 15 της ηλικίας αυτής- και τότε ως κόρη τελεία, εκ κοινής των Ιερέων βουλής, των γονέων αυτής ήδη προ τριών ετών τεθνηκότων, εμνηστεύθη τω Ιωσήφ".
(Από το “Ωρολόγιον το Μέγα”)

Δοξαστικόν των Αποστίχων 21 Νοεμβρίου.Ήχος πλ. β΄
(Σεργίου Αγιοπολίτου. Θ΄αιών).
Σήμερον τα στίφη των πιστών συνελθόντα, πνευματικώς πανηγυρίσωμεν,
και την θεόπαιδα παρθένον και θεοτόκον, εν ναώ Κυρίου προσαγομένην, εύσεβώς ανευφημήσωμεν
την προεκλεχθείσαν εκ πασών των γενεών εις κατοικητήριον του παντάνακτος Χριστού και Θεού των όλων.
Παρθένοι λαμπαδηφορούσαι προπορεύεσθε της αειπαρθένου τιμώσαι την σεβάσμιον πρόοδον.
Μητέρες λύπην πάσαν αποθέμεναι χαρμονικώς συνακολουθήσατε,
υμνούσαι την μητέρα του Θεού γενομένην και της χαράς του κόσμου την πρόξενον.
Άπαντες ουν χαρμονικώς το Χαίρε συν αγγέλω εκβοήσωμεν τη Κεχαριτωμένη
τη αεί πρεσβευούση υπέρ των ψυχών ημών.

Δέησις εις την Παναγίαν.
(Σεργίου Κωνσταντινουπόλεως. 7ος αιών)
Ω Παρθένε αγίαυπεράγιον Λόγον σαρκί αποτεκούσα αγίως, αγίασον ημών τας ψυχάς, και αγίωςδίδου εκβιούν πάντοτε αγίως σε γεραίροντας και κράζοντας αγνώς σοι ούτως: Σώζε ημάς σωτηρίας πύλη…
Η Παναγία μας.
Σύνθεση Γ.Τ.Α.

/fos-kastoria.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: