Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Υποτροφίες στο ΑΠΘ – Θα προτιμηθούν όσοι κατάγονται από Γέρμα, Βογατσικό και Κωσταράζι

 Υποτροφίες στο ΑΠΘ - Θα προτιμηθούν όσοι κατάγονται από Γέρμα, Βογατσικό και Κωσταράζι


Γραπτό διαγωνισμό για τη χορήγηση πέντε συνολικά υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα «στη μνήμη ΜΑΤΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΑΚΑ» ανακοινώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Απευθύντεται σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
 • είναι έως 36 ετών
 • έχουν καταγωγή από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς και κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη Χρήστου Βράκα, μη δε υπαρχόντων υποψηφίων από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς θα προτιμούνται οι υποψήφιοι που κατάγονται από το Βογατσικό και το Κωσταράζι Νομού Καστοριάς με προτεραιότητα όσων έχουν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Τσοτυλίου

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο θα προκύπτει, ότι ο/η υποψήφιος/α έχει πετύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών των σπουδών του με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «λίαν καλώς» δηλ. 6,50 και πάνω
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του/της υποψηφίου/ιας (άρθρο 3 παρ. 1α του Κ.Δ. 18/23-8-1941) β) η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 3 παρ. 2β του Κ.Δ. 18/23-8-1941 γ) η καταγωγή του/της υποψηφίου/ιας είτε από την πατρική είτε από την μητρική γραμμή, από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς και κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη Χρήστου Βράκα, μη δε υπαρχόντων υποψηφίων από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς θα προτιμούνται οι υποψήφιοι που κατάγονται από το Βογατσικό και το Κωσταράζι Νομού Καστοριάς με προτεραιότητα όσων έχουν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Τσοτυλίου
 • Αντίγραφο απολυτηρίου για όποιον/α έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης
 • Αποδεικτικό ή αποδεικτικά συγγενικής σχέσης υποψηφίου/ιας και διαθέτη για όποιον/α είναι συγγενής του Χρήστου Βράκα
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος/α δηλώνει ότι: α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης, β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά)

Το μηνιαίο ποσό ανέρχεται στο ύψος των 300 ευρώ.

Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας, θα πραγματοποιείται στην αρχή του κάθε μήνα, επί 12 μήνες.

Προθεσμία έως το Σάββατο 22 Μαΐου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310995214 ή στείλτε μήνυμα στο chkoukli@ad.auth.gr 

https://www.svouranews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: