Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ : » Δηλώσεις ολοκληρωμένου 2013 και εξισωτικής 2013 »

 

Ο Δήμος Ορεστίδος ενημερώνει τους παραγωγούς όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού (πρώην Δήμος Άργους Ορεστικού) ότι, οι αιτήσεις-δηλώσεις τους για το Ολοκληρωμένο 2013 και την Εξισωτική 2013 (για όσους υποβάλλουν αιτήσεις Εξισωτικής), θα συμπληρώνονται από συνεργείο της Ένωσης, σε γραφείο του παλιού Λυκείου Άργους Ορεστικού, μέχρι και την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 (10-06-2013), και ώρες από τις 08:30 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι (πλην Σαββάτου και Κυριακής).

Και φέτος ταυτόχρονα με την συμπλήρωση των αιτήσεων του ολοκληρωμένου θα συμπληρώνεται και ειδική αίτηση εγγραφής των αγροτών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), καθώς και η δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής του ΕΛ.Γ.Α.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά :

Δικαιολογητικά για το Ολοκληρωμένο 2013

1) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,

2) Φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου της τράπεζας,

3) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας (οποιουδήποτε έτους) ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του παραγωγού,

4) Φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας του Ο.Γ.Α. και την σελίδα με την θεώρηση για το έτος 2013 (για όσους είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.) ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένοι,

5) Φωτοτυπία μιας οποιασδήποτε απόδειξης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Γ.Α. μαζί με το αντίστοιχο ειδοποιητήριο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (για όσους είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.),

6) Καρτέλες και τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου ή καλαμποκιού, για όσους έχουν τις συγκεκριμένες καλλιέργειες,

7) Φωτοτυπίες όλων των ισχυόντων ενοικιαστηρίων συνοδευόμενες και από υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής η οποία να αναφέρει ότι τα φωτοαντίγραφα των ενοικιαστηρίων είναι πιστά αντίγραφα ως προς τα πρωτότυπα,

8) Φωτοτυπία των τίτλων ιδιοκτησίας, για όλα τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ή αν δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας φωτοτυπία το Ε9.

9) Τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων ή εάν αυτά δεν υπάρχουν υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα και την προέλευση (αριθμός ταυτότητας και Α.Φ.Μ. του κτηνοτρόφου που προμήθευσε την κοπριά) της χρησιμοποιημένης κοπριάς,

10) Φωτοτυπία του παλαιού και του νέου τύπου του Μητρώου εκμετάλλευσης (για τους κτηνοτρόφους) (το Μητρώο εκμετάλλευσης νέου τύπου θα πρέπει να είναι ενημερωμένο με όλες τις μεταβολές μέχρι την 15 Μαΐου 2013),

11) Φωτοτυπία της σύμβασης για την καλλιέργεια του καπνού (αν υπάρχει),

12) Βεβαίωση αγροτικής τράπεζας, για τους διαδόχους πρόωρης συνταξιοδότησης,

13) Φωτοτυπία απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα “Νέων Αγροτών” ή στο Πρόγραμμα “Σχέδια Βελτίωσης”, για όσους είναι ενταγμένοι στα ανωτέρω Προγράμματα, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του ενταγμένου παραγωγού,

14) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Ακολουθεί δεύτερη σελίδα με τα δικαιολογητικά της Εξισωτικής 2013

Δικαιολογητικά για την Εξισωτική 2013

1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (από τον Δήμο),

2) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,

3) Φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου της τράπεζας,

4) Φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας του Ο.Γ.Α. και την σελίδα με την θεώρηση για το έτος 2013 (για όσους είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.),

5) Φωτοτυπία μιας οποιασδήποτε απόδειξης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Γ.Α. μαζί με το αντίστοιχο ειδοποιητήριο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (για όσους είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.),

6) Φωτοτυπία την φορολογική δήλωση (Ε1) του έτους 2013 (εάν δεν είναι διαθέσιμο, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο),

7) Φωτοτυπία το Εκκαθαριστικό του έτους 2013 (εάν δεν είναι διαθέσιμο, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο),

8) Βεβαίωση αγροτικής τράπεζας, για τους διαδόχους πρόωρης συνταξιοδότησης,

9) Απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα “Νέων Αγροτών” καθώς και το πράσινο πιστοποιητικό του οργανισμού Δήμητρα (όσοι είναι κάτοχοι του συγκεκριμένου πιστοποιητικού), για όσους είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα,

10) Εάν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε απαιτείται :

α) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια) ή

β) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο δικαιούχος (π.χ. χηρείας κ.α.) ή

γ) Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (π.χ. πολυτεκνικού, ανεργίας κ.α., αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα),

11) Εάν ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος Τοπικής Κοινότητας μέχρι 2.000 κατοίκων, και είναι παράλληλα δασεργάτης ή αλιεργάτης ή εργάτης γης ή μικροεπαγγελματίας τότε απαιτούνται :

α) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου που να βεβαιώνει την παραπάνω ιδιότητα του δικαιούχου και

β) Βεβαίωση από τον Δήμαρχο ότι η Τοπική Κοινότητα της μόνιμης κατοικίας και έδρας του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων (μόνο για τους μικροεπαγγελματίες).

12) Όσοι παραγωγοί δεν είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. θα πρέπει να έχουν μαζί τους :

α) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων σε εξωγεωργικούς τομείς,

β) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο γεωργός (στην περίπτωση που λαμβάνει κάποια σύνταξη),

γ) Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (στην περίπτωση που ο γεωργός λαμβάνει επιδόματα),

13) Εάν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις απαιτούνται :

α) Φωτοτυπία το Ε3,

β) Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία,

γ) Φωτοτυπία απόφασης ένταξης σε Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που σχετίζεται με αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία (εάν ο παραγωγός είναι ενταγμένος σε κάποιο από αυτά τα Προγράμματα).

Ακολουθεί τρίτη σελίδα με τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Δικαιολογητικά για το Μητρώο Αγροτών

και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)

1) Φωτοτυπία των δυο όψεων της ταυτότητας,

2) Φωτοτυπία την φορολογική δήλωση (Ε1) του έτους 2013 (εάν δεν είναι διαθέσιμο, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο),

3) Φωτοτυπία το Εκκαθαριστικό του έτους 2013 (εάν δεν είναι διαθέσιμο, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο),

4) Αριθμός άδειας ίδρυσης και αριθμός άδειας λειτουργίας για όσους έχουν κτηνοτροφικές μονάδες,

5) Άδειες γεωργικών μηχανημάτων,

6) Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους στοιχεία που σχετίζονται με την συνολική λειτουργία της εκμετάλλευσης τους, π.χ. ύπαρξη εργατικού δυναμικού, δραστηριότητες εκμετάλλευσης (τυποποίηση κ.λ.π.), παραγόμενα προϊόντα, ύπαρξη εγκαταστάσεων (γεωτρήσεις), συμμετοχή σε διάφορα Προγράμματα (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Πρόωρη Συνταξιοδότηση, κ.λ.π.).

ΠΡΟΣΟΧΗ

1) Για να υποβάλλει κάποιος αίτηση για την Εξισωτική θα πρέπει προηγουμένως να υποβάλλει αίτηση για το Ολοκληρωμένο.

2) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την Εξισωτική είναι ανεξάρτητα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για το Ολοκληρωμένο.

3) Οι παραγωγοί σκληρού σίτου για να λάβουν την πρόσθετη ενίσχυση θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει κατά την σπορά, τουλάχιστον 10 κιλά/στρ. πιστοποιημένου σπόρου.

4) Όλοι οι κάτοχοι αιγοπροβάτων έχουν την υποχρέωση να σημάνουν όλα τα ζώα στην εκμετάλλευση τους. Θα πρέπει τέλος, να κατέχουν και να τηρούν ενημερωμένο μητρώο της εκμετάλλευσης τους,

5) Όσοι είναι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα Δάσωσης Γεωργικών Γαιών (Ακακίες, Καρυδιές κ.α.) θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αίτηση Ολοκληρωμένου, προκειμένου να λάβουν την επιδότηση από το Πρόγραμμα της Δάσωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΕΑΣ Καστοριάς (τηλ. 24670 81887).

πηγή: (διαβάστε περισσότερα) http://www.alphafm.gr/archives/70554

Δεν υπάρχουν σχόλια: