Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ~Απογραφή στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το 2003.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι από 2 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και 31 Μαρτίου 2021 καλούνται όλοι οι άρρενες στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν το έτος 2003 (κλάση 2024), προ- κειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.

 

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr,

είτε σε οποιαδή- ποτε Στρατολογική Υπηρεσία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα-Παρα- σκευή από 08:00-14:00)
είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
είτε σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικο

Συμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κοροναϊού Covid-19.

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής να γνω- ρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να υποβάλλουν απα- ραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα):

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο (wwvv.amka.gr).

Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις  ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Αποδεικτικό κατάθεσης δεν θα εκδίδεται από τις ΣΥ,τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές. Οι στρατεύσιμοι θα μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων με έτος γέννησης 2003, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 31-12- 2021 βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι υπέβα- λαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων.α

Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω Δελτίου Απογραφής, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο περί Στρατολογίας των Ελλήνων πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα ΚΕΠ ή στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: