Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς





 Κυριακὴ θανοῦσα τὴν τομὴν φθάνει

Προαιρέσει, πλὴν καὶ τελειοῦται ξίφει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: