Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

Σε διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης, λαμπτήρων και οικοδομικών υλικών, προχωρά ο Δήμος Άργους Ορεστικού

Σε διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης, λαμπτήρων και οικοδομικών υλικών, προχωρά ο Δήμος Άργους Ορεστικού
Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας είναι 17.764,56 € (με Φ.Π.Α) και θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου .
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμών στην Διεύθυνση Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Αργους Ορεστικού Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό στις 31/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 πρωινή (έναρξη) μέχρι 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών).
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), καθώς επίσης συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού) και ενώσεις προμηθευτών.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.argosorestko.gr. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Για να δείτε την Διακήρυξη, πατήστε εδώ
Διακύρηξη διαγωνσιμού για την προμήθεια λαμπτήρων. 
Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας είναι 7.969,55 € (με Φ.Π.Α) και θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου .
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμών στην Διεύθυνση Δημοτικό Μέγαρο Δήμου ΄Αργους Ορεστικού Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό στις 1/11/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 πρωινή (έναρξη) μέχρι 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών).
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), καθώς επίσης συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού) και ενώσεις προμηθευτών.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.argosorestko.gr. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Για να δείτε την Διακήρυξη της προμήθειας, πατήστε εδώ
Διακήρηξη προμήθειας οικοδομικών υλικών
Για να δείτε την Διακήρυξη της προμήθειας, πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: