Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Νέο χαράτσι, μέσω της αυτοπεραίωσης!

 

 

Σημαντικά ακριβότερη σε σχέση με όσα ως τώρα γνώριζαν, θα είναι από το 2011 η αυτοπεραίωση για τους επαγγελματίες.
Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, ηλεκτρολόγοι, αλλά ακόμα και … delivery που αμείβονται με μπλοκάκι και τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, οι οποίοι θελήσουν να κάνουν χρήση του μέτρου το 2011 για τα εισοδήματα του 2010, θα διαπιστώσουν στην πράξη πλέον πως άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού του φόρου αυτοπεραίωσης, με τον οποίο οι επιτηδευματίες ουσιαστικά δίνουν "το κάτι τις τους" στο Κράτος, για να … εξαγοράσουν την ησυχία τους από έναν ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο με ό,τι αυτός συνεπάγεται.
Με βάση την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κάνουν "αυτοέλεγχο" όταν υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, δεν θα φορολογούνται απλά για το 20%-50% των εσόδων τους (ανάλογα με τον μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους που ισχύει για τον κλάδο τους) όπως γινόταν επί χρόνια με το "σύστημα Αλογοσκούφη".
Αντιθέτως, όπως ίσχυε για τις επιχειρήσεις, θα αναγκαστούν πια να δηλώνουν όχι μόνο μεγαλύτερα καθαρά κέρδη αλλά και μεγαλύτερο μεικτό εισόδημα από αυτό που πραγματικά είχαν, ώστε να φορολογηθούν με βάση τα "αναμορφωμένα" καθαρά κέρδη τους.
Όπως ορίζει η εγκύκλιος, οι αμιγώς ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών.
Δηλαδή, πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό "του αθροίσματος των εξόδων και δαπανών", με το συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα.
Ως συντελεστής αναγωγής λαμβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει τον αριθμό 100 και παρονομαστή τον αριθμό 100 μείον τον προβλεπόμενο συντελεστή καθαρών αμοιβών.
Παράδειγμα
Φυσικό πρόσωπο, που ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα πχ του δικηγόρου (συντελεστής καθαρών αμοιβών 50%) και τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1.10 - 31.12.2010 παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα βάσει των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων:

• Ακαθάριστα έσοδα
120.000,00 ευρώ
• Έξοδα και δαπάνες (περιλαμβανομένων και των αποσβέσεων που αναλογούν)
70.000,00 ευρώ

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το ως άνω φυσικό πρόσωπο, εφόσον επιθυμεί να υπαχθεί στον αυτοέλεγχο για τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο, θα έπρεπε να δεχθεί να φορολογηθεί για καθαρό εισόδημα 60.000 ευρώ (ασχέτως των εξόδων που δήλωνε και του μείωναν τα καθαρά κέρδη).
Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 2011 πρέπει να δηλώσει ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο με 140.000 ευρώ [δηλαδή 70.000 Χ (100/100-50)].
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για τον ελεύθερο επαγγελματία συντελεστής καθαρών αμοιβών, εφαρμόζεται ο μέσος όρος των συντελεστών καθαρών αμοιβών (ορίζεται συνήθως σε 47,50%).
Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες με περισσότερους του ενός συντελεστές καθαρών αμοιβών, εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των συντελεστών καθαρών αμοιβών κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου.

PROTO THEMA

Δεν υπάρχουν σχόλια: