Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων στον δήμο Ορεστίδος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες)

ο

Ο Δήμος Ορεστίδος Καστοριάς προχωράει στην πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου

Οι θέσεις έχουν ως εξής:

1 θέση Δ.Ε. Τεχνικού Οχημάτων
1 θέση Δ.Ε. Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Προωθητήρα Γαιών – Γκρέιντερ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν έως και την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2011, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοιμήσεως Θεοτόκου 24, Άργος Ορεστικό 52200 απευθύνοντας την στο γραφείο προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2467351310). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Αναρτήθηκε από kastor

 

betskas

Δεν υπάρχουν σχόλια: